Xí Nghiệp Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam , Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được thành lập từ tháng 2/1993 trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị là Công ty Dịch vụ Dầu khí và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí. Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đa dạng cho ngành công nghiệp dầu khí.

Tham khảo thêm thông tin công ty tại: www.ptsc.com.vn

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Xí Nghiệp Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải