Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Mô tả công ty

Đơn vị Nhà Nước, lĩnh vực kinh doanh kiểm tra chất lượng thủy sản

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4